Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy mielőtt megadná az adatait, megismerhesse, hogy az Intézmény milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat.

Adatkezelő intézmény: Focus Oktatási Kft.
Székhelye: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.
Levelezési címe: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.
Nyilvántartásba vételi szám: E-000700/2014
Vizsgaszervezési lajstromszám: BFKH-314/2017
Cégjegyzékszám: 01-09-172603
Adószám: 24333036-2-41
Bankszámlaszáma: 11704007-20262325
Képviseli: Lázár Imre
Telefonszám: 06 70 422 8091, 06 70 633 3012, 06 70 631 3012, 06 70 631 0242
Honlap: www.focusoktatas.hu
E-mail: info@focusoktatas.hu

A FOCUS Oktatási Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 3.; E-000700/2014) jelen tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat vette figyelembe.

Ha Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen vesz részt, az 1. pontban,

ha szabad piaci szolgáltatásként nyújtott képzésen vesz részt, a 2. pontban

ha OKJ-s komplex szakmai vizsgára jelentkezik, a 3. pontban,

ha EUROPASS bizonyítvány - kiegészítőt igényel, a 4. pontban,

ha a honlapunkon böngészik, a cookie-k, „sütik” használatáról az 5. pontban,

ha érdeklődik szolgáltatásain iránt, a 6. pontban

található az Önre vonatkozó tudnivaló.

A személyes adatai tekintetében az Önt megillető jogokról a 7. pontban adunk tájékoztatást.

 1. 1. Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel

Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt (például OKJ-s képzés, állami forrásból megvalósuló képzés, és további olyan képzési típus, amelyre a képző felnőttképzési engedélyt szerzett) és a képző a felnőttképzési törvény (A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény) szerint valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • a résztvevő társadalombiztosítási azonosító jele,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • kiskorú résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, hozzájárulása
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok*, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
 • támogatott képzések esetén, amennyiben azt a támogatói szerződés előírja: pl. fotók, hangfelvételek,
 • munkaerő-piaci státusz.
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • meglévő szakképesítés száma, szintje
 • nem a résztvevő által finanszírozott képzés esetén a finanszírozó adatai (név, cím, adószám, cégjegyzékszám, képviselő neve, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail-címe)

*OKJ-s szakképzés esetén az egyes szakképesítések miniszteri rendeletben előírt Szakmai és vizsgakövetelményei (SZVK) előírnak az egyes képzésekhez speciális feltételeket, melyeket képzéssel összefüggő adatként kell Öntől elkérni, kezelni (eredeti vagy intézmény által hitelesített másolat formájában) és megőrizni.

A képzéssel összefüggő adatok szakmaspecifikusak, az intézmény honlapján az egyes tanfolyamok leírásánál megtalálhatók.

Képzéssel összefüggő adatok lehetnek:

 • a szakképesítés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettség
 • a szakképesítés megkezdéséhez szükséges szakmai előképzettség
 • a szakképesítés megkezdéséhez és folytatásához szükséges egészségügyi és/vagy szakmai alkalmasság
 • a szakképesítés megkezdéséhez szükséges pályaalkalmasság
 • a szakképesítés megkezdéséhez szükséges előírt szakmai gyakorlat igazolása.

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Jogos érdeke Önnek is, és a képző intézménynek is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon, stb.) Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

Az adataihoz az intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha Ön állami támogatással megvalósuló képzésen vesz részt. Ebben az esetben a támogató részére a képzéssel kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

 1. 2. Szabad piaci szolgáltatásként nyújtott képzésen való részvétel

Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt, amelyet a képző úgynevezett szabad piaci szolgáltatásként nyújt, a képzőnek csak a szerződéskötéshez, a kötelező statisztikához, valamint a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kell elkérnie Öntől és kezelnie:

 • név,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszám/mobiltelefonszám, és e-mail cím,
 • Kiskorú résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • munkaerő-piaci státusz,
 • legmagasabb befejezett iskolai végzettsége

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Jogos érdeke Önnek is, és a képző intézménynek is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon, stb.) Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Az intézmény az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

Az intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

 1. 3. OKJ-s komplex szakmai vizsgán részvétel

Amennyiben OKJ-s vagy szakmai vizsgára jelentkezik, az intézmény a következő adatait kezeli vizsgaszervezőként, illetve adja tovább engedéllyel rendelkező vizsgaszervezőnek:

 • név,
 • születéskori név,
 • anyja születési neve,
 • születési hely, idő,
 • lakcím, tartózkodási hely címe,
 • állampolgárság,
 • miniszteri rendeletben kiadott SZVK szerinti bemeneti követelmények (iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság, előírt gyakorlat, szakmai előképzettség, modulzáró vizsgák eredménye)
 • Résztvevő által kérelmezett felmentéshez szükséges adatok adatai
 • javító/pótló vizsga esetén az előző vizsga adatai, eredményei
 • kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím)

Az adatkezelés célja, hogy OKJ-s komplex szakmai vizsgát tehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Jogos érdeke Önnek is, és a képző intézménynek is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon, stb.) Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy vizsgázni sem tud.

Az adataidhoz a képző intézmény részéről az informatikus, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és a vizsgaszervező férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Az intézmény a személyes adataidat a felnőttképzési törvény szerint öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti, komplex szakmai vizsga esetén a 315/2013. kormányrendelet 48.§. szerint kell eljárni, a törzslap, így annak adattartalma nem selejtezhető.

Az intézmény az adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha állami támogatással megvalósuló vizsgán vesz részt, illetve engedéllyel rendelkező vizsgaszervező szervezi a vizsgát. Ebben az esetben a támogató részére a vizsgával kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az adatait is tartalmazó vizsga dokumentációba.

A komplex szakmai vizsga nyilvántartásához 315/2013. kormányrendelet 41.§. szerint a szakképzési feladatot ellátó hatóság gondoskodik az elektronikus rendszer működtetéséről és egyedi hozzáférési jogosultságot biztosít a vizsgaszervező számára. A szakképzési feladatot ellátó hatóság az elektronikus rendszerhez történő hozzáférési jogosultságot biztosít az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére. A törzslap a szakképzési feladatot ellátó hatóság Országos Törzslapnyilvántartó Rendszerében is megőrzésre kerül.

 1. 4. Europass bizonyítvány-kiegészítő igénylés

Amennyiben Europass bizonyítvány-kiegészítőt igényel, a következő adatait kezeljük:

 • név,
 • születéskori név,
 • születési hely, idő,
 • anyja neve,
 • lakóhely címe,
 • levelezési címe,
 • megszerzett szakképesítés megnevezése,
 • bizonyítvány sorozatjele és száma,
 • vizsga időpontja,
 • telefonszám,
 • e-mail.

Az adatkezelés célja, hogy megszerezze az Europass bizonyítvány-kiegészítőt. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, és jogos érdek, amely a kapcsolattartást szolgálja. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy az Europass bizonyítvány-kiegészítőt sem tudja igényelni.

Az adataihoz az intézmény részéről az informatikus, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz az intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Az intézmény a személyes adatait a felnőttképzési törvény szerint öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

Az intézmény az adataidat harmadik fél részére nem továbbítja.

 1. 5. A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A Focus Oktatási Kft. internet szolgáltatója: UPC Magyarország Kft.
A Focus Oktatási Kft. szerver tárhelyét kezelő szolgáltató: 3G Team Kft.

A honlapon való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

A Focus Oktatási Kft. honlapjának megtekintésekor a hibamentes működéshez szükséges cookie-k (SESS, has_js, cookie-aggred), statisztikát támogató cookie-k (_ga, _gat, _gid), valamint a marketinget támogató cookie-k (collect, impression.php/#, NID)​ helyeződnek el a számítógépeden, mobil eszközödön.

 1. 6. Érdeklődés szolgáltatásaink iránt

Amennyiben a böngészés során Ön még nem hozott döntést a honlap információi alapján és személyesen érdeklődik szolgáltatásaink iránt, az intézménynek a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kell elkérnie Öntől és kezelnie:

 • név,
 • telefonszám/mobiltelefonszám,
 • e-mail cím,

Az adatkezelés célja, hogy Ön a szolgáltatásainkról az Ön kérésére részletes tájékoztatást kapjon. Jogalapja: jogos érdek. Jogos érdeke Önnek is, és az intézménynek is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon, stb.) Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy nem tudjuk tájékoztatni az Önt érdeklő részletekről.

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Az intézmény az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

Az intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

 1. 7. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát. (Nem korlátozhatja a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább. (Nem tiltakozhat a személyes adatai kezelésekor abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu , ugyfelszolgalat@naih.hu .

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.

Amennyiben Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, a elérhetőségek egyikén bármikor fordulhat hozzánk.

Budapest 2018. 05. 24.

Lázár Imre s. k.

ügyvezető igazgató